Moun ki gen TPS ki soti nan peyi Soudan, Nikaragwa, Ayiti, ak Èlsalvadò yo ap Kontinye Genyen TPS

- English -

Yon Enjonksyon Preliminè Bloke Fen TPS pou Soudan, Nikaragwa, Ayiti, ak Èlsalvadò Otorizasyon Travay Pwolonje Otomatikman pou Soudan ak Nikaragwa
 
Jou ki te 3 oktòb 2018 la, yon tribinal federal nan San Francisco te bloke efò pou anile TPS pou Soudan, Nikaragwa, Ayiti ak El Salvador nan pwosè Ramos kont Nielsen la. Tribinal la te pase lòd pou Depatman Sekirite Nasyonal (Department of Homeland Security, DHS) kenbe TPS ak otorizasyon travay pou moun ki gen TPS ki soti nan 4 peyi sa yo.

Enfòmasyon enpòtan pou moun ki gen TPS ki soti Ayiti ak Èlsalvado yo
 
Moun ki gen TPS ki soti Ayiti ak Èlsalvado yo kontinye gen TPS ak pèmisyon pou yo travay. Si enjonksyon an rete anvigè nan dat 2 mas 2019, yo pral bay yon dezyèm Avi Rejis Federal. Dezyèm Avi sa a pral pwolonje otomatikman pèmisyon travay pou moun ki gen TPS pou tout 4 peyi yo, Soudan, Nikaragwa, Ayiti, ak Èlsalvado, jiska 2 avril 2019.

Kounye a,

  • TPS ak otorizasyon travay pou ayisyen yo ap ekspire 22 jiyè 2019
  • TPS ak otorizasyon travay pou salvadoryen yo ap ekspire 9 septanm 2019

Enfòmasyon enpòtan pou moun ki gen TPS ki soti Soudan ak Nikaragwa yo
 
Jou ki te 31 oktòb 2018 la, yon Avi Rejis Federal te anonse y ap pwolonje pèmisyon pou travay otomatikman pou moun ki gen TPS ki soti nan peyi Soudan ak Nikaragwa yo jiska 2 avril 2019. Sa pral pwoteje moun ki gen TPS ki soti Soudan ak Nikaragwa otorizasyon travay yo t ap ekspire si se pa te sa.
 
1. Moun ki gen TPS ki soti Soudan ak Nikaragwa yo ap gen otorizasyon travay otomatikman jiska 2 avril 2019.
 
Moun ki gen TPS ki soti Soudan ak Nikaragwa ki te depoze yon enskripsyon davans pou TPS pandan dènye peryòd enskripsyon TPS la ap gen otorizasyon travay otomatikman jiska 2 avril 2019. Menm si kat otorizasyon travay ou gen yon dat ekspirasyon, ou kontinye gen pèmisyon pou travay jiska 2 avril 2019.  
 
2. Ou PA bezwen depoze yon aplikasyon oswa peye yon frè pou gen pèmisyon pou travay otomatikman
 
Ou pa bezwen depoze oswa peye pou okenn aplikasyon.   Moun ki gen TPS ki soti Soudan ak Nikaragwa yo PA bezwen depoze yon aplikasyon oswa peye yon frè aplikasyon pou gen pèmisyon travay otomatikman jiska 2 avril 2019.  

3. Prepare pou montre patwon ou sèten dokiman si yo poze w kesyon sou otorizasyon travay
 
Ou ka montre patwon ou a Avi Rejis Federal la pou pwouve pèmisyon travay ou te pwolonje otomatikman jiska 2 avril 2019. Ou ka montre kat pèmisyon pou travay ou tou.

Men yon lis bagay enpòtan tout moun ki gen TPS ta dwe konnen epi fè kounye a:
 
1. Pale ak reprezantan sendika ou si ou genyen youn
 
Si ou fè pati yon sendika, pale ak reprezantan sendika ou pou ede ou avèk kesyon patwon ou genyen sou otorizasyon travay.
 
2. Mache ak prèv ki montre ou gen TPS
 
Li enpòtan pou kenbe prèv ou gen TPS avèk ou. Kenbe yon kopi kat otorizasyon travay ou ak yon kopi Avi Federal Rejis la avèk ou. Telechaje yon kopi Avi Federal Rejis la nan iAmerica.org/TPS.
 
3. Chèche konnen si ou kalifye pou w gen papye imigrasyon yon lòt fason.
 
Anpil moun ki gen TPS yo te Ozetazini pandan plizyè ane epi yo ka kalifye pou gen papye imigrasyon ak avantaj nan lòt mwayen. Si ou ta renmen wè yon lis pasyèl ak chwa ou genyen ak imigrasyon yo, sèvi ak lis verifikasyon ki nan iAmerica.org/TPS la epi apresa kontakte yon bon avoka imigrasyon oswa òganizasyon sèvis jiridik. Epitou, ou kapab itilize zouti imigrasyon sou entènèt la pou jwenn yon chemen k ap bon pou ou nan iAmerica.org/immi.
 
4. Konnen Dwa ou yo! Ou gen dwa selon Konstitisyon Etazini an
 
Tout moun nan peyi Etazini gen sèten dwa selon Konstitisyon Etazini an. Ale nan seksyon Konnen Dwa ou yo (Know Your Rights) nan  iAmerica.org.
 
5. Chèche bonjan èd jiridik.
 
Chèche yon bon avoka imigrasyon ak òganizasyon sèvis jiridik nan iAmerica.org/legalhelp. Evite magouyè k ap pran pòz yo ka ede ou.
 
6. Aji epi fè yo tande vwa ou!
 
Mete ak fanmi, zanmi, vwazen, ak kolèg travay ou nan batay pou pwoteje imigran yo. Mande pou yo ede ou rele manm Kongrè yo pou mande yo pwoteje moun ki gen TPS yo ak kore jefò pou kite moun ki gen TPS yo rete Ozetazini legalman: 1-888-204-8353
 
Si ou vle yon kopi Avi Rejis Federal la, ale sou iAmerica.org/TPS. Pa bliye kenbe yon kopi Avi a avèk ou.
 
Nou ini nan batay pou pwoteje fanmi imigran yo.

 Download