Tandaan, ang lahat ng mga tao sa Estados Unidos, anuman ang katayuan sa imigrasyon, ay may mga karapatan sa ilalim ng Konstitusyon at iba pang mga batas ng Estados Unidos. Tiyakin na alam ninyo ang inyong mga karapatan kung kayo ay nilapitan ng isang pulis o ICE. Pag-aralan muli ang mga impormasyon sa ibaba para makatulong sa inyo na maunawaan ang inyong mga karapatan at ano ang magagawa sa iba’t ibang mga situwasyon.

Mga mabilis na link:

INGLES


MAYROON KAYONG MGA KARAPATAN

Ang lahat ng mga tao sa Estados Unidos, isang mamamayan man o hindi mamamayan, ay may mga partikular na karapatan sa ilalim ng Konstitusyon at iba pang mga batas ng Estados Unidos.

 • Mayroon kang karapatan na tanggihan na ibigay ang inyong pahintulot sa imigrasyon o pulis na kapkapan kayo o tingnan ang looban ng inyong kotse o inyong tahanan.  
 • May karapatan kayong hindi magsalita. Kung nais ninyong gamitin ang nasabing karapatan na iyon, kailangan ninyong sabihin ito nang malakas.
 • Kung hindi kayo isang mamamayan ng Estados Unidos, kayo ay may karapatan na tumawag sa konsulado ng inyong pinagmulang bansa. Dapat kayong pahintulutan ng imigrasyon o pulis na makipag-usap o kausapin ng inyong konsulado.
 • May karapatan kayong makipag-usap sa isang abogado bago sumagot sa anumang katanungan. Kailangan ninyong sabihin, “Ako ay mananatiling tahimik hangga’t may makausap akong abogado.”
 • Hindi ninyo kailangang lumagda sa kahit na anong papel o bagay kung di ninyo ito nauunawaan.
 • Mayroon kayong karapatan na makakuha ng kopya ng lahat ng inyong mga dokumento hinggil sa imigrasyon.

*Ito ay hindi nilalayon na ituring na isang legal na payo.

I-download

Bumalik sa itaas


ALAMIN ANG INYONG MGA KARAPATAN: ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG MAGPUNTA SA BAHAY NINYO ANG IMIGRASYON O PULIS

HUMINTO AT MAG-ISIP NG DALAWANG BESES KAPAG MAY KUMATOK SA BAHAY NINYO Karaniwan ay hindi ninyo kailangang buksan ang pinto ng bahay ninyo sa sinuman. Ang imigrasyon at pulis ay hindi maaaring pumasok sa bahay ninyo nang walang nilagdaan ng hukom na warrant.

MANATILING WALANG IMIK May karapatan kayong hindi magsalita. Maaaring gamitin ng imigrasyon laban sa inyo ang anumang masasabi ninyo.

MANATILING KALMADOO AT HUWAG TUMAKBO Gamitin ang inyong telepono para kuhanan ng litrato at itala ang tungkol sa raid, ngunit manatiling kalmado at huwag tumakbo.

HILINGIN NA MAKIPAG-USAP SA INYONG ABOGADO AT MAG-ISIP NG DALAWANG BESES BAGO LUMAGDA SA ANUMANG PAPEL O BAGAY Huwag lumagda sa mga form kung hindi ninyo nauunawaan ito o hindi ninyo ito nais lagdaan. Ang isang abogado na may kaalaman sa pagtatanggol laban sa deportation ay maaaring makatulong sa inyong ipaglaban ang inyong kaso.

I-download

Bumalik sa itaas


ALAMIN ANG INYONG MGA KARAPATAN: ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG PAHINTUIN KAYO NG IMIGRASYON O NG PULIS HABANG NAGMAMANEHO

MANATILING WALANG IMIK Ipakita sa pulis ang inyong driver’s license. Kung tanungin, ipakita ang rehistro ng inyong kotse at katibayan ng insurance. Ngunit may karapatan pa rin kayong manatiling tahimik tungkol sa anumang bagay. Maaaring gamitin ng imigrasyon laban sa inyo ang anumang masasabi ninyo. Mayroon kang karapatan na tanggihan na ibigay ang inyong pahintulot na kapkapan kayo o tingnan ang looban ng inyong kotse.

MANATILING KALMADOO AT HUWAG TUMAKBO Gamitin ang inyong telepono para kuhanan ng litrato at itala ang tungkol sa pagpapahinto sa sasakyan ninyo, ngunit manatiling kalmado at huwag tumakbo.

HILINGIN NA MAKIPAG-USAP SA INYONG ABOGADO AT MAG-ISIP NG DALAWANG BESES BAGO LUMAGDA SA ANUMANG PAPEL O BAGAY Huwag lumagda sa mga form kung hindi ninyo nauunawaan o hindi ninyo nais lagdaan. May karapatan kayong makipag-usap sa isang abogado.

LEGAL NA TULONG Ang iAmerica ay may listahan ng mga tagapagkaloob ng legal na serbisyo kung kailangan ninyo ng abogado

I-download

umalik sa itaas


ALAMIN ANG INYONG MGA KARAPATAN: ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG PAHINTUIN KAYO NG IMIGRASYON O PULIS HABANG NASA LABASAN

MANATILING WALANG IMIK Kung tanungin kayo, dapat ninyong sabihin ang inyong pangalan Ngunit may karapatan pa rin kayong manatiling tahimik tungkol sa anumang bagay. Maaaring gamitin ng imigrasyon laban sa inyo ang anumang masasabi ninyo.

MANATILING KALMADOO AT HUWAG TUMAKBO Gamitin ang inyong telepono para kuhanan ng litrato at itala ang tungkol sa pagpapahinto sa sasakyan ninyo, ngunit manatiling kalmado at huwag tumakbo.

HILINGIN NA MAKIPAG-USAP SA INYONG ABOGADO AT MAG-ISIP NG DALAWANG BESES BAGO LUMAGDA SA ANUMANG PAPEL O BAGAY Huwag lumagda sa mga form kung hindi ninyo nauunawaan o hindi ninyo nais lagdaan. May karapatan kayong makipag-usap sa isang abogado.

LEGAL NA TULONG Ang iAmerica ay may listahan ng mga tagapagkaloob ng legal na serbisyo kung kailangan ninyo ng abogado

I-download

umalik sa itaas


ALAMIN ANG IYONG MGA KARAPATAN: ANO ANG IYONG GAGAWIN KAPAG PINUNTAHAN KA NG MGA TAGA IMMIGRATION SA LUGAR NG TRABAHO

HUWAG TUMAKBO Manatiling kalmado at huwag tatakas. Ang pagtakas ay maaaring bigyang-kahulugan bilang pag-amin na ikaw ay may sala.

HUWAG MAGDADALA NG MGA HUWAD NA DOKUMENTO Ang pagbibigay sa ICE ng mga huwad na dokumento ay maaaring humantong sa pagpapa-deport sa iyo at mga kasong kriminal.

HUWAG MAKIALAM SA MGA ICE AGENTS Ang pakikialam sa mga ICE agents habang ginagawa ang pagre-raid sa lugar ng trabaho ay maaaring magdulot sa iyo ng mga kasong kriminal.

HUWAG PIRMAHAN ANG ANUMANG DOKUMENTO NA AYAW MONG PIRMAHAN O HINDI MO NAIINTINDIHAN Magdalawang-isip bago pumirma ng anumang dokumento nang hindi muna nakikipag-usap sa isang abogado. Ang pagpirma sa isang papel ay maaaring lumabas na pagsang-ayon na boluntaryong lisanin ang Estados Unidos. Ang pagkonsulta sa isang abogado bago pumirma ng anumang dokumento ang pinakamagandang paraan upang maprotektahan ang iyong mga karapatan.

ANG KARAPATANG MANAHIMIK Mayroon kang karapatan ayon sa Konstitusyon na manahimik o huwag magsalita at tumangging sumagot sa mga tanong. Kung gusto mong gamitin ang karapatan na tumahimik, ipakita sa ICE ang iyong kard ng Alamin ang Iyong mga Karapatan.

SIGURADUHING NASA IYO ANG MGA MAHAHALAGANG NUMERO NG TELEPONO Siguraduhing nasa iyo ang numero ng telepono ng inyong unyon at mga nagbibigay ng legal na serbisyo.

I-download

umalik sa itaas


ALAMIN ANG INYONG MGA KARAPATAN: ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG MAARESTO

MANATILING WALANG IMIK May karapatan kayong hindi magsalita. Maaaring gamitin ng imigrasyon laban sa inyo ang anumang masasabi ninyo.

MANATILING KALMADOO AT HUWAG TUMAKBO Gamitin ang inyong telepono para kuhanan ng litrato at itala ang tungkol sa pagpapahinto sa sasakyan ninyo, ngunit manatiling kalmado at huwag tumakbo.

HILINGIN NA MAKIPAG-USAP SA INYONG ABOGADO AT MAG-ISIP NG DALAWANG BESES BAGO LUMAGDA SA ANUMANG PAPEL O BAGAY Huwag lumagda sa mga form kung hindi ninyo nauunawaan o hindi ninyo nais lagdaan. May karapatan kayong makipag-usap sa isang abogado.

LEGAL NA TULONG Ang iAmerica ay may listahan ng mga tagapagkaloob ng legal na serbisyo kung kailangan ninyo ng abogado.

I-download

umalik sa itaas


ALAMIN ANG INYONG MGA KARAPATAN: ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG KAYO AY NASA BILANGGUAN

MANATILING WALANG IMIK May karapatan kayo manatiling tahimik at may karapatan na makipag-usap sa inyong public defender. Ang impormasyon tungkol sa inyong katayuan sa imigrasyon ay maaaring gamitin laban sa inyo sa inyong kriminal o imigrasyon na kaso.

HILINGIN NA MAKIPAG-USAP SA INYONG ABOGADO Tandaan na makipag-usap sa inyong public defender bago sagutin ang anumang katanungan mula sa pulis o immigration officer.

MAG-ISIP NG DALAWANG BESES BAGO LUMAGDA SA ANUMANG PAPEL O BAGAY Huwag lumagda sa mga form kung hindi ninyo nauunawaan o hindi ninyo nais lagdaan. May karapatan kayong makipag-usap sa isang abogado.

LEGAL NA TULONG Ang iAmerica ay may listahan ng mga tagapagkaloob ng legal na serbisyo kung kailangan ninyo ng abogado.

I-download

umalik sa itaas


Alamin ang inyong mga karapatan card para ma-save sa inyong telepono

Hindi ko nais na makipag-usap sa inyo, o sumagot sa inyong mga katanungan. Gingamit ko ang aking karapatan sa ilalim ng 5th Amendment ng Konstitusyon ng Estados Unidos na manatiling tahimik.

Nais ko munang makipag-usap sa isang abogado bago sagutin ang anuman sa mga tanong ninyo.

Hindi ko kayo pinapahintulutan na pumasok sa aking tahanan.

I-download

umalik sa itaas


Ang maaaring i-print na card na madadala ninyo kahit saan

I-print at gupitin ang mga card na ito. Dalhin ang mga card na ito kahit saan. Ang mga card na ito ay maaaring makapagbigay proteksyon sa inyo kung magpunta sa inyong bahay at kuwestiyunin kayo ng imigrasyon o pulis. Mapapahiwatig ng card na ito sa imigrasyon at pulis na ginagamit ninyo ang inyong mga karapatan ayon sa konsitusyon. Maaari ninyong ibahagi ang mga card na ito sa mga kapamilya o kaibigan.

I-download

umalik sa itaas


ALAMIN ANG IYONG MGA KARAPATAN: AKO AY ISANG US CITIZEN, ANO ANG AKING GAGAWIN KAPAG AKO AY TANUNGIN, PIGILAN O ARESTUHIN NG ICE?

MAYROON BANG KARAPATAN ANG ICE NA PIGILAN O ARESTUHIN ANG MGA US CITIZENS (MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS) BATAY SA KATAYUAN SA IMIGRASYON? WALA. Ang batas sa imigrasyon at mga patakaran nito ay hindi para sa mga US citizens. Ang mga ICE agents ay mayroon lamang awtoridad na mag-deport ng mga hindi citizens.

 • Ang mga ICE agents ay lumalabag sa ika-4 at ika-5 Pagbabago ng Konstitusyon kapag tinanong, pinigilan o inaresto nila ang US citizen batay sa kanyang lahi.
 • Sabihin sa ICE na ikaw ay isang US citizen at walang kapangyarihan ang ICE na pigilian o arestuhin ka.
 • Sabihin sa kanila na gusto mong makipag-usap sa iyong abogado.  Karapatan mo na kausapin ang iyong abogado.
 • Tanungin ang pangalan ng ICE agent at ang  numero ng kanyang badge at itago ang impormasyon.
 • Kumunsulta sa isang abogado tungkol sa pagsasampa ng kaso kung sakaling ikaw ay tinanong, pinigilan at inaresto.  Ang ICE at ang lokal na pulisya na tumulong sa ICE ay maaaring managot na magbayad ng mga multa at perang bayad-pinsala dahil sa hindi makatarungan na pagtatanong, pagpigil at pag-aresto sa mga US citizens.

I-download

umalik sa itaas