Vui lòng nhớ rằng, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ, bất kể diện di trú đều có các quyền Hiến Pháp Hoa Kỳ và các điều luật khác.   Bảo đảm là quý vị biết các quyền của quý vị nếu cảnh sát hoặc ICE tiếp cận quý vị.   Xem lại thông tin dưới đây để giúp quý vị hiểu các quyền của quý vị và những việc cần làm trong các tình huống khác nhau.

Các đường liên kết nhanh:


ENGLISH


QUÝ VỊ CÓ QUYỀN

Tất cả mọi người ở Hoa Kỳ, bất kể là công dân hay ngoại kiều, đều có một số quyền theo Hiến Pháp Hoa Kỳ và các điều luật khác.

  • Quý vị có quyền từ chối đồng ý cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát khám xét người, xe, hoặc nhà quý vị.   
  • Quý vị có quyền giữ im lặng. Nếu muốn thực thi quyền đó, quý vị nên nói rõ như vậy.
  • Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị có quyền gọi cho lãnh sự quán của quốc gia quê hương quý vị. Cơ quan di trú và cảnh sát phải để cho cơ quan lãnh sự của quý vị tới gặp hoặc nói chuyện với quý vị.
  • Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào.  Quý vị có thể nói, “Tôi sẽ giữ im lặng cho đến khi nói chuyện với luật sư.”
  • Quý vị không bắt buộc phải ký bất kỳ giấy tờ gì quý vị không hiểu.
  • Quý vị có quyền có một bản sao tất cả các giấy tờ di trú của quý vị.

*Đây không phải là tài liệu tư vấn pháp lý.

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ HOẶC CẢNH SÁT ĐẾN NHÀ QUÝ VỊ

HÃY DỪNG LẠI VÀ SUY NGHĨ KỸ KHI CÓ NGƯỜI ĐẾN NHÀ QUÝ VỊ Quý vị thường không bắt buộc phải mở cửa cho bất kỳ ai. Cơ quan di trú và cảnh sát không thể vào trong nhà quý vị nếu không có trát lệnh có chữ ký của thẩm phán.

GIỮ IM LẶNG Quý vị có quyền giữ im lặng. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị.  

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc khám xét bất ngờ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Một luật sư biết rõ về biện hộ trong thủ tục trục xuất có thể giúp quý vị bào chữa cho trường hợp của quý vị.

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ HOẶC CẢNH SÁT CHẶN XE QUÝ VỊ LẠI

GIỮ IM LẶNG Cho cảnh sát xem bằng lái xe của quý vị.  Nếu được yêu cầu, xuất trình giấy tờ đăng ký xe và bằng chứng bảo hiểm.  Nhưng quý vị vẫn có quyền giữ im lặng về bất kỳ điều gì khác. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị. Quý vị có quyền từ chối đồng ý cho khám xét người hoặc xe.

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc chặn giữ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ HOẶC CẢNH SÁT CHẶN QUÝ VỊ Ở BÊN NGOÀI

GIỮ IM LẶNG Nếu được yêu cầu, quý vị nên cho biết tên của quý vị.  Nhưng quý vị vẫn có quyền giữ im lặng về bất kỳ điều gì khác. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị.

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc chặn giữ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU QUÝ VỊ BỊ BẮT GIỮ

GIỮ IM LẶNG Quý vị có quyền giữ im lặng. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị.

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc chặn giữ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LAM NẾU QUÝ VỊ ĐANG Ở TRONG TÙ

GIỮ IM LẶNG Quý vị có quyền giữ im lặng và có quyền nói chuyện với luật sư do chính phủ chỉ định của quý vị.  Thông tin về tình trạng di trú của quý vị có thể được sử dụng để chống lại quý vị trong vụ án hình sự hoặc di trú của quý vị.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ Đừng quên nói chuyện với luật sư do chính phủ chỉ định của quý vị trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát hoặc viên chức di trú.

SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI KÝ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


Biết nên lưu lại thẻ ghi các quyền của quý vị trên máy điện thoại

Thẻ này có thể bảo vệ quý vị nếu cơ quan di trú hoặc cảnh sát đến nhà quý vị hoặc chất vấn quý vị.  Thẻ này sẽ cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát biết quý vị đang thực thi các quyền hiến pháp của quý vị.

Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.

Tôi muốn nói chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.

Tôi không cho phép ông/bà vào trong nhà tôi.   

Tải xuống

Trở về đầu trang


Biết nên mang theo người tờ thẻ ghi các quyền của quý vị

In và cắt những chiếc thẻ này ra.  Mang thẻ này theo người.  Thẻ này có thể bảo vệ quý vị nếu cơ quan di trú hoặc cảnh sát đến nhà quý vị hoặc chất vấn quý vị.  Thẻ này sẽ cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát biết quý vị đang thực thi các quyền hiến pháp của quý vị. Quý vị có thể chia sẻ thẻ này với gia đình và bạn bè.

Tải xuống

Trở về đầu trang