Nouvel sou TPS pou Ayisyen

- English -

Nan jou ki 20 novanm 2017, Sekretè Sekirite Nasyonal (DHS) te anonse ke Estati Tanporè Pwoteje (TPS) pou Ayisyen fini net, yo bay 18 mwa (jiskaske 22 jiyè 2019) ak kondisyon ke Ayisyen yo dwe mande pèmisyon travay nan yon fason pou yo ka kontinye travay legalman. Fen pwogram enpòtan sa a vle di ke 59,000 moun ki soti Ayiti ki te viv nan Etazini legalman pou plisie ane, ap pèdi pèmisyon yo te genyen pou viv ak travay isit, e yo ka fè fas a depòtasyon.

DHS te bay Ayisyen nan etazini TPS apre gwo tranblemandetè 2010 ki te touye plis pase 316,000 moun epi ki te kite plis pase 1.5 milyon moun san kay, ki fè peyi-a pat an sekirite pou Ayisyen yo retounen. Yon ti tan apre, Ayiti te fè fas ak yon epidemi terib, kolera ki pi mal nan istwa ki sot pase a, li te touye plizie milye moun tou. Pa gin lontnan, peyi a te soufri ankò yon lòt dezas apre yon siklòn touye plis ke mil moun an oktòb 2016.

Anons sa vini nan yon moman ke Ayisyen yo ta dwe ap jwi Thanksgiving ak fanmi ak zanmi, men olye de sa, yo gen krentif pou pèdi travay yo, kay yo, epi yo ka separe avek fanmi yo. Revokasyon TPS pou Ayiti se yon kontinyasyon nan atak kont imigran administrasyon Trump lan, sou moun ki travay di, ki kontribye e ki fè pati nan kominote nou yo. Men, nou pap lage. Batay pou pwoteje moun ki gen TPS ak tout fanmi imigran ap kontinye.

Men yon lis bagay enpòtan Ayisyen ki gen TPS ta dwe konnen epi fè kounye a:

1. Pa panike. Ou kontinye gen otorizasyon pou viv ak travay nan peyi Etazini.

Deklarasyon DHS la bay fè konin ke TPS pou Ayisyen pral fini 22 jiyè 2019. Sa vle di ke si ou pwolonje otorizasyon travay ou, wap gen pèmisyon pou viv ak travay nan peyi Etazini jouk 22 jiyè 2019. Men apre, 22 jiyè 2019, Ayisyen ki gen TPS yo pap pwoteje ankò; yo ka arete et depote yo.

2. Prepare pou aplike ankò pou otorizasyon travay avan 22 janvye 2018

Ou pral oblije aplike pou otorizasyon travay nan lòd pou ou ka kontinye travay. Otorizasyon travay pou Ayisyen ki gen TPS kounye a ap fini 22 janvye 2018. Avi Rejis Federal ki eksplike règleman pou aplike pou otorizasyon travay poko bay enfomasyon sou sa, men nou espere Ayisyen ki gen TPS yo pral gen 60 jou pou aplike pou yon ekstansyon otorizasyon travay. Vizite: IAMERICA.ORG / TPS pou nouvèl sou sa.

3. Anons sa pa ta dwe lakòz patwon ou verifye otorizasyon travay ou anko pou kounye a

Patwon ou pa bezwen re-verifye otorizasyon travay ou jiskaske aprè 22 janvye 2018. Ou kontinye gen otorizasyon travay jiskaske dat sa a epi patwon ou pa ta dwe mande dokiman adisyonèl pou ou ka kontinye travay.

4. Chèche konnen si ou kalifye pou yon lòt kalite estati imigrasyon. Fè sa kounye a!

Anpil moun ki gen TPS te nan peyi Etazini pou anpil ane epi yo ka elijib pou lòt kalite estati imigrasyon ak benefis. Pou wè yon lis pasyèl sou opsyon imigrasyon ki posib yo itilize lis verifikasyon ki nan iAmerica.org/TPS epi cheche we avèk yon avoka imigrasyon ki gen bon repitasyon oswa òganizasyon sèvis legal. Ou kapab tou itilize zouti immi sou entènèt pou jwenn chemen ki bon pou ou nan iAmerica.org/immi.

5. Mache ak prèv estati TPS ou sou ou

Li enpòtan pou ou toujou kenbe prèv TPS ou avè’w, tankou kopi kat travay ou oubyen let ki montre ou ka travay legalman nan peyi a

6. Ou gen dwa anba Konstitisyon Ameriken an

Tout moun nan peyi Etazini gen kèk dwa anba Konstitisyon Ameriken an. Vizite Konnen Dwa ou yo sou iAmerica.org.

7. Pran prekosyon avèk notè! Cheche moun ki gin repitasyon legal po ède ou.

Chèche avoka imigrasyon ki gin repitasyon ak sèvis legal nan iAmerica.org/legalhelp. Pran prekosyon raketè sou intenet ak notè ki di yo kapab ede ou.

8. Pran aksyon epi fè tande vwa ou!

Mande fanmi ou, zanmi ou, vwazen ou ak moun ki nan travay ou pou patisipe avek ou nan batay pou pwoteje imigran yo. Mande zanmi ak fanmi’w yo pou yo rele manm Kongrè ou a, pou mande li pwoteje moun ki gen TPS e pou sipote efò pou pèmèt moun ki gen TPS rete nan peyi Etazini legalman: 1-888-204-8353
 

 Download

 Download