Vui lòng nhớ rằng, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ, bất kể diện di trú đều có các quyền Hiến Pháp Hoa Kỳ và các điều luật khác.   Bảo đảm là quý vị biết các quyền của quý vị nếu cảnh sát hoặc ICE tiếp cận quý vị.   Xem lại thông tin dưới đây để giúp quý vị hiểu các quyền của quý vị và những việc cần làm trong các tình huống khác nhau.

Các đường liên kết nhanh:


ENGLISH


QUÝ VỊ CÓ QUYỀN

Tất cả mọi người ở Hoa Kỳ, bất kể là công dân hay ngoại kiều, đều có một số quyền theo Hiến Pháp Hoa Kỳ và các điều luật khác.

 • Quý vị có quyền từ chối đồng ý cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát khám xét người, xe, hoặc nhà quý vị.   
 • Quý vị có quyền giữ im lặng. Nếu muốn thực thi quyền đó, quý vị nên nói rõ như vậy.
 • Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị có quyền gọi cho lãnh sự quán của quốc gia quê hương quý vị. Cơ quan di trú và cảnh sát phải để cho cơ quan lãnh sự của quý vị tới gặp hoặc nói chuyện với quý vị.
 • Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào.  Quý vị có thể nói, “Tôi sẽ giữ im lặng cho đến khi nói chuyện với luật sư.”
 • Quý vị không bắt buộc phải ký bất kỳ giấy tờ gì quý vị không hiểu.
 • Quý vị có quyền có một bản sao tất cả các giấy tờ di trú của quý vị.

*Đây không phải là tài liệu tư vấn pháp lý.

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ HOẶC CẢNH SÁT ĐẾN NHÀ QUÝ VỊ

HÃY DỪNG LẠI VÀ SUY NGHĨ KỸ KHI CÓ NGƯỜI ĐẾN NHÀ QUÝ VỊ Quý vị thường không bắt buộc phải mở cửa cho bất kỳ ai. Cơ quan di trú và cảnh sát không thể vào trong nhà quý vị nếu không có trát lệnh có chữ ký của thẩm phán.

GIỮ IM LẶNG Quý vị có quyền giữ im lặng. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị.  

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc khám xét bất ngờ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Một luật sư biết rõ về biện hộ trong thủ tục trục xuất có thể giúp quý vị bào chữa cho trường hợp của quý vị.

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ HOẶC CẢNH SÁT CHẶN XE QUÝ VỊ LẠI

GIỮ IM LẶNG Cho cảnh sát xem bằng lái xe của quý vị.  Nếu được yêu cầu, xuất trình giấy tờ đăng ký xe và bằng chứng bảo hiểm.  Nhưng quý vị vẫn có quyền giữ im lặng về bất kỳ điều gì khác. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị. Quý vị có quyền từ chối đồng ý cho khám xét người hoặc xe.

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc chặn giữ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ HOẶC CẢNH SÁT CHẶN QUÝ VỊ Ở BÊN NGOÀI

GIỮ IM LẶNG Nếu được yêu cầu, quý vị nên cho biết tên của quý vị.  Nhưng quý vị vẫn có quyền giữ im lặng về bất kỳ điều gì khác. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị.

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc chặn giữ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU CƠ QUAN DI TRÚ ĐẾN NƠI LÀM VIỆC CỦA QUÝ VỊ

ĐỪNG BỎ CHẠY Giữ bình tĩnh và đừng bỏ chạy.  Bỏ chạy có thể bị coi là nhận tội.   

ĐỪNG MANG THEO GIẤY TỜ GIẢ MẠO Cung cấp giấy tờ giả mạo cho ICE có thể khiến quý vị bị trục xuất và bị kết án hình sự.

ĐỪNG CẢN TRỞ NHÂN VIÊN ICE Cản trở nhân viên ICE trong một cuộc bố ráp tại nơi làm việc có thể khiến quý vị bị kết án hình sự.  

ĐỪNG KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ MÀ QUÝ VỊ KHÔNG MUỐN KÝ HOẶC KHÔNG HIỂU Suy nghĩ kỹ trước khi ký bất kỳ giấy tờ gì mà chưa nói chuyện với luật sư. Ký giấy tờ có thể bị coi như là đồng ý tự nguyện rời Hoa Kỳ. Hỏi ý kiến luật sư trước khi ký bất kỳ giấy tờ gì là cách tốt nhất để bảo vệ các quyền của quý vị.

QUYỀN GIỮ IM LẶNG Theo hiến pháp, quý vị có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời các câu hỏi.  Nếu quý vị muốn thực thi quyền giữ im lặng của mình, hãy đưa cho ICE xem thẻ Biết Các Quyền của Quý Vị.

LUÔN MANG THEO BÊN NGƯỜI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG Giữ bên mình số điện thoại của nghiệp đoàn và tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý của quý vị.

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NẾU QUÝ VỊ BỊ BẮT GIỮ

GIỮ IM LẶNG Quý vị có quyền giữ im lặng. Cơ quan di trú có thể sử dụng những điều quý vị nói để chống lại quý vị.

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ KHÔNG BỎ CHẠY Dùng điện thoại của quý vị để chụp hình và ghi chép về cuộc chặn giữ đó, nhưng giữ bình tĩnh và không bỏ chạy.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ VÀ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI KÝ BẤT KỲ GIẤY TỜ GÌ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: NHỮNG VIỆC CẦN LAM NẾU QUÝ VỊ ĐANG Ở TRONG TÙ

GIỮ IM LẶNG Quý vị có quyền giữ im lặng và có quyền nói chuyện với luật sư do chính phủ chỉ định của quý vị.  Thông tin về tình trạng di trú của quý vị có thể được sử dụng để chống lại quý vị trong vụ án hình sự hoặc di trú của quý vị.

YÊU CẦU NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ Đừng quên nói chuyện với luật sư do chính phủ chỉ định của quý vị trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát hoặc viên chức di trú.

SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI KÝ Đừng ký các giấy tờ mà quý vị không hiểu hoặc không muốn ký. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ iAmerica có danh sách những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần luật sư

Tải xuống

Trở về đầu trang


Biết nên lưu lại thẻ ghi các quyền của quý vị trên máy điện thoại

Thẻ này có thể bảo vệ quý vị nếu cơ quan di trú hoặc cảnh sát đến nhà quý vị hoặc chất vấn quý vị.  Thẻ này sẽ cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát biết quý vị đang thực thi các quyền hiến pháp của quý vị.

Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.

Tôi muốn nói chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.

Tôi không cho phép ông/bà vào trong nhà tôi.   

Tải xuống

Trở về đầu trang


Biết nên mang theo người tờ thẻ ghi các quyền của quý vị

In và cắt những chiếc thẻ này ra.  Mang thẻ này theo người.  Thẻ này có thể bảo vệ quý vị nếu cơ quan di trú hoặc cảnh sát đến nhà quý vị hoặc chất vấn quý vị.  Thẻ này sẽ cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát biết quý vị đang thực thi các quyền hiến pháp của quý vị. Quý vị có thể chia sẻ thẻ này với gia đình và bạn bè.

Tải xuống

Trở về đầu trang


BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: TÔI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ, TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU BỊ ICE CHẤT VẤN, TẠM GIAM HOẶC BẮT GIỮ?

ICE CÓ QUYỀN TẠM GIAM HOẶC BẮT GIỮ CÔNG DÂN HOA KỲ DỰA TRÊN DIỆN DI TRÚ KHÔNG?
KHÔNG. Luật di trú và các qui chế của luật này không áp dụng cho công dân Hoa Kỳ.  Nhân viên ICE chỉ có thẩm quyền trục xuất đối với những người không phải là công dân.

 • Nhân viên ICE vi phạm Tu Chính Án thứ 4 và 5 của Hiến Pháp nếu họ chất vấn, tạm giam hoặc bắt giữ công dân Hoa Kỳ dựa trên sắc tộc của công dân đó.
 • Nói với ICE rằng quý vị là công dân Hoa Kỳ và ICE không có quyền tạm giam hay bắt giữ quý vị.
 • Yêu cầu nói chuyện với luật sư của quý vị.  Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư.
 • Yêu cầu cho biết tên và số thẻ của nhân viên ICE và lưu lại thông tin này.
 • Hỏi ý kiến luật sư về việc khiếu kiện nếu quý vị bị chất vấn, tạm giam và bắt giữ.  ICE và cảnh sát địa phương yểm trợ ICE có thể phải trả tiền phạt và bồi thường tiền vì hành động chất vấn, tạm giam, và bắt giữ bất hợp pháp công dân Hoa Kỳ.

Tải xuống

Trở về đầu trang