Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.
iAmerica Vote

Đăng ký bỏ phiếu

Tiếng nói của bạn rất quan trọng và tại iAmerica, chúng tôi cam kết trao quyền cho bạn để khiến tiếng nói đó được lắng nghe. Đăng ký bầu cử là một bước quan trọng trong việc định hình tương lai của đất nước chúng ta. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy dành chút thời gian để đăng ký và đảm bảo rằng tiếng nói của bạn đóng góp vào các chính sách tác động đến những người lao động nhập cư thiết yếu, cộng đồng của chúng ta và quốc gia mà tất cả chúng ta gọi là quê hương. Gia đình chúng tôi đang trông cậy vào bạn.

Sẵn sàng để tạo sự khác biệt? Đăng ký bỏ phiếu hoặc xác nhận trạng thái cử tri của bạn dưới đây.