Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Câu chuyện của chúng tôi

Through Our Eyes: Immigrant Stories

“Through Our Eyes” is a collection of worker stories, each a unique narrative that echoes the resilience and determination of the immigrant experience when coming to America in pursuit of a better life. Explore the diverse and inspiring tales that have collectively shaped America into the cultural tapestry and economic powerhouse it is today.

Mery, SEIU member

Mery Davis, nhân viên chăm sóc tại nhà và thành viên SEIU 1199

Tôi có rất ít bức ảnh về cuộc sống của mình trước khi đến Mỹ. Có lúc, tôi đã chụp ảnh hai chị em tôi khi họ đến thăm Honduras sau khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời. Nhưng khi tôi bắt đầu làm việc ở Mỹ, có người đã cướp tôi và lấy mất cuốn sổ có ảnh của tôi. Tuy nhiên, sự mất mát đó không ngăn cản tôi có được một cuộc sống tốt đẹp ở đây.

Đọc thêm

Share Your Story

Are you inspired to share your own immigrant story? Fill out the form now, and we’ll reach out to you. Join “Through Our Eyes” in celebrating the diverse narratives that shape America. Let’s amplify your voice and honor your journey.